İŞLEM TAKİBİ

Yaptığınız bozdurma işlemlerinizi takip edin

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

  İşbu kullanım sözleşmesi, Gift Card Reseller Limited (bundan sonra Bozdur Gitsin olarak anılacaktır) ile https://www.bozdurgitsin.com/ sitesi üzerinden (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) işlem yapan kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

 2. TANIMLAR

  İşbu sözleşmede yer alan;

  1. Bozdur Gitsin; 103 Haydons Road, London, England adresinde mukim Gift Card Reseller Limited’ı ifade eder.
  2. Bitcoin; dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği dijital bir para birimidir. Sitedeki bitcoin fiyatı arz talep ilişkisi ile oluşmaktadır.
  3. Bitcoin Cüzdanı; bitcoin adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bitcoin adresler arasında transfer edilebilir.Bu bitcoin adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.
  4. Kullanıcı; Bozdur Gitsin tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.
  5. Site; https://www.bozdurgitsin.com/ alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.
 3. AMAÇ

  İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken Bozdur Gitsin kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bozdur Gitsin’e ait internet sitesi bir bitcoin bozum platformudur. Site üzerinden kullanıcılar, satın almış oldukları bitcoinleri bozdurarak, TL’ye dönüştürebilirler. Site, bu işleme aracılık eder.

 4. BAŞLANGIÇ

  İşbu sözleşme, kullanıcının siteden bozum emri vermesi ile başlar. Kullanıcı Site’den işlem gerçekleştirmeden önce işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.

 5. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Bozdur Gitsin, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait işlemi hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Bozdur Gitsin sorumlu olmayacaktır.
   2. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Bozdur Gitsin’dir. (Üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Bozdur Gitsin’e aittir. Bozdur Gitsin, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.
   3. Siteye işlem için verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, korunmasından, üçüncü kişilerle paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Bozdur Gitsin’den hiçbir ad altında talepte bulunamayacağını, bu doğrultuda Bozdur Gitsin’e gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   4. Kullanıcı, site gerçekleştireceği işlemleri üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Bozdur Gitsin, kullanıcının işlemini önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Bozdur Gitsin’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, Bozdur Gitsin’i gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Bitcoin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa Bitcoin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.
   5. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Bitcoin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa bitcoin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.
   6. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.
   7. Kullanıcının siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Bozdur Gitsin’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Gift Card Reseller Limited yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   8. Kullanıcı, çekim adreslerine Bozdur Gitsin tarafından yapılacak mükerrer veya hatalı transferleri geri göndermekle yükümlü olduğunu kabul eder.
   9. Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur.
  2. BOZDUR GİTSİN’İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. Bozdur Gitsin, sitede işlem yapan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bozdur Gitsin, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır. Bozdur Gitsin tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Bozdur Gitsin servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (5.1.3) hükümleri geçerli olacaktır.
   2. Bozdur Gitsin, kullanıcılar tarafından yapılan Bitcoin transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu halde Bozdur Gitsin, kullanıcılar tarafından gönderilen Bitcoin’i, iade süreci içerisinde iade edecektir.
   3. Bozdur Gitsin, destek hizmetlerini yalnızca destek@bozdurgitsin.com elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılardan Bitcoin göndermeleri için Bitcoin adresi bildirmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Bozdur Gitsin’den destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan Bozdur Gitsin sorumlu değildir.
   4. İşbu sözleşmenin (3). Maddesinde belirtildiği üzere aracı pozisyonunda olan Bozdur Gitsin’in arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir.
   5. Bozdur Gitsin, benzer bitcoin bozdurma platformlarından ve Bitcoin ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların, başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı Bozdur Gitsin’i sorumlu tutamazlar.
   6. Hiç bir şirketle ortak çalışmayan Bozdur Gitsin, kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.
 6. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER
  1. Kullanıcı, Bitcoin ile ilgili BDDK tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
  2. Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (5.1.6.). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Bozdur Gitsin’in gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Bozdur Gitsin, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Bozdur Gitsin’e her hangi bir sorumluluk atfedilemez.
 7. ÜCRETLENDİRME
  1. Bozdur Gitsin, bozum işlemlerinde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Bozdur Gitsin, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  2. Bozdur Gitsin, Bitcoin transferini 12 onay sonrası kabul etmektedir.
  3. Bozdur Gitsin, en az 150 en çok 50.000 TL’’lik gönderimleri işleme almaktadır.
  4. Limitin altında gönderimi yapılan Bitcoin transferi Bozdur Gitsin’e ulaşmayacaktır ve Bozdur Gitsin bu transferler için herhangi bir sorumluluk altında değildir.
  5. Bozdur Gitsin, kullanıcı tarafından gönderimi yapılan limit üstünde Bitcoin’ler için 7.7. Maddesinde bulunan transfer ücreti ve gerekli komisyon bedelleri hariç Bitcoin’i kullanıcıya göndermek üzere iade süreci başlatacaktır.
  6. Site üzerinde doldurulan formda belirtilen Bitcoin miktarı ile Bozdur Gitsin’in verdiği adrese gönderilen Bitcoin miktarının aynı olmaması durumunda iade süreci başlatılacaktır.
  7. Bozdur Gitsin, Bitcoin iadelerinde transfer bedeli olarak 0.007 Bitcoin ücret belirlemiştir.
  8. Bozdur Gitsin, Bitcoin iade sürecine girilmesi durumunda kullanıcı ile iletişime geçerek Bitcoin wallet adresi talep edecektir ve bu adresten farklı bir adrese gönderim yapmayacaktır.
  9. Site üzerinden gerçekleştirilen işlemler sırasında Bozdur Gitsin tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Bozdur Gitsin’in gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder.
  10. İşlem sırasında Bitcoin karşılığı olarak gösterilen TL miktarı o an belirlenen Bitcoin-TL kuru üzerinden gösterilmektedir. Kullanıcıya gönderilecek TL miktarı transfer süreci bitiminde (7.2. de belirtilen onaylar tamamlandıktan sonra) oluşan Bitcoin-TL kuru üzerinden belirlenecektir. Bozdur Gitsin işlem sırasında görüntülenen miktarı hiç bir şekilde taahhüt etmemektedir.
 8. GİZLİLİK POLİTİKASI
  1. İşbu sözleşmenin (5.2.6.). maddesinde de yer verildiği üzere Bozdur Gitsin, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevirimiçi ortamda alınıp çevirimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.
  2. Bozdur Gitsin, kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda Bozdur Gitsin’e açık rıza verdiğini de kabul eder. Bozdur Gitsin, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.
  3. Bozdur Gitsin, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde işbirliği yapabilir. Bozdur Gitsin bu işbirliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacaktır ancak kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır.
  4. Bozdur Gitsin, site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvur formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin Bozdur Gitsin sorumlu değildir.
  5. Bozdur Gitsin, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan Bozdur Gitsin sorumlu tutulamaz.
  6. Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Bozdur Gitsin tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin bir biriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı Bozdur Gitsin’in hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.
 9. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

  İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda İngiltere Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  Bozdur Gitsin, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Bozdur Gitsin tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 11. YÜRÜRLÜLÜK
  1. İşbu sözleşme Bozdur Gitsin tarafından sitede ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.
  2. Kullanıcı, sitede işlem gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının sitede işlem gerçekleştirmemesi ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.